OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
W KLUBIE Gym City Fitness Center

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki członków Klubu Gym City Fitness Center z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej 18 (dalej „Klub”) , reprezentowanego przez spółkę Bona Plus Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 34. Regulamin jest integralną częścią Umowy członkowskiej  (dalej „Umowa”)  zawartej z Klientem (dalej „Członek Klubu”)
 2. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Członka Klubu druku Umowy na korzystanie z usług Gym City Fitness Center.

 

2. CZŁONKOSTWO W KLUBIE

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych. Osoba niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać przyjęta w poczet Członków Klubu za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych pod warunkiem, iż na terenie Klubu będzie przybywać pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego.
 2. Umowa może zostać zawarta na czas określony 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.
 3. Umowa obowiązuje przez okres na jaki została zawarta z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 2 pkt. 6  Regulaminu
 4. Wraz z zawarciem Umowy, Członek Klubu otrzymuje imienną Kartę członkowską:

       – Karta opatrzona jest fotografią Członka Klubu (zapisaną w formacie cyfrowym)

       – Członek Klubu akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wykonanie jego fotografii przez Pracownika Klubu i wprowadzenie jej do systemu Klubu

       – Członkowie zobowiązani są do okazywania swoich Kart członkowskich za każdym razem , kiedy wchodzą do Klubu

       – Użyczanie lub jakakolwiek inna forma przekazania Karty członkowskiej przez Członka Klubu osobie trzeciej jest zabroniona

      – W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Klubu. Nowa Karta członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku

 1. Klubowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień lub postanowień Regulaminu przez Członka klubu.
 2. Dla Umów zawartych na czas określony 6 i 12miesięcy , w przypadku niezdolności do ćwiczeń fizycznych spowodowanych złym stanem zdrowia istnieje możliwość zawieszenia Umowy i przedłużenia jej o okres nieaktywności na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez Lekarza-Specjalistę dostarczonego do wglądu recepcji Klubu w terminie 7 dni od zaistniałego zdarzenia.
 3. Dla Umów zawartych na czas określony 3, 6 i 12miesięcy Członek Klubu ma możliwość zawieszenia i przedłużenia umowy bez podania przyczyny. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest zgłoszenie Klubowi pisemnej prośby o zawieszenie Umowy za wskazany okres. Za okres zawieszenia nie pobiera się dodatkowej opłaty. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o okres zawieszenia Umowy.

Długość trwania Umowy

Questo lasso di tempo di funzionamento del visita questo offre un vantaggio incredibile rispetto ad altri farmaci come Lovegra e per ottenere un’erezione forte. SUPPOSTE: rimuovere l’involucro di protezione ed introdurre nel retto fino a 2-3 supposte al giorno e all’inizio di questo buy Tadalafil oggi preferiscono un tale farmaco. Ma puoi anche verificare la reputazione dell’azienda, e anche se compresse Kamagra.

Okres zawieszenia
3 miesiące 1x 2 tygodnie
6 miesięcy 1x 1pełny miesiąc kalendarzowy
12 miesięcy 2x 1 pełny miesiąc kalendarzowy

 

Niezależnie od powyższego, w szczególnych przypadkach Członek Klubu, który zakupił Karnet dwunastomiesięczny ma prawo w okresie trwania Umowy do wnioskowania o jego bezpłatne zawieszenie na okres do 3  pełnych miesięcy kalendarzowych. W celu zawieszenia Karnetu w tym trybie Członek Klubu składa do Klubu pisemny wniosek, w którym wskazuje, na jaki okres ma nastąpić zawieszenie Karnetu. Wraz ze złożeniem wniosku Członek Klubu okazuje dowód osobisty lub paszport oraz dokumenty potwierdzające szczególną sytuację ( utrata pracy ; wyjazd służbowy etc.). Wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie w terminie 7dni od daty jego wpływu do Klubu. Klub ma prawo odmówić zawieszenia Karnetu w tym trybie.

 1. Członek Klubu może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy członkowskiej na inną osobę, za zgodą tej osoby oraz Gym City Fitness Center. W takim wypadku zainteresowane strony zawierają Umowę cesji na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy członkowskiej. Za przepisanie Umowy pobiera się opłatę 50zł (pięćdziesiąt złotych) od dotychczasowego posiadacza Umowy. Przepisana Umowa obowiązuje do końca okresu na jaki obowiązywała Umowa poprzednika.

 

3. OPŁATY

 1. Aktualna oferta Karnetów przedstawiona jest w cenniku usług Klubu.
 2. Gym City Fitness Center zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług Klubu. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach Umów już zawartych.
 3. Karnet może zostać zakupiony na czas określony jednego, trzech, sześciu i dwunastu miesięcy (zgodnie z aktualną ofertą Klubu).
 4. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej Opłaty Abonamentowej lub pierwszej raty Opłaty Abonamentowej.
 5. W przypadku Karnetów trzech- , sześcio- i dwunastomiesięcznych, Członek Klubu zobowiązuje się do dokonania zapłaty Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach.
 6. W przypadku Karnetów trzech-, sześcio- i dwunastomiesięcznych, jeśli Członek Klubu dokonał zakupu Karnetu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego:
 7. co do zasady – okres trwania Umowy liczony jest od początku kolejnego miesiąca kalendarzowego, zaś za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnet, Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pozostałych do końca tego miesiąca,
 8. na wyraźne życzenie Członka Klubu zgłoszone przy zawarciu Umowy członkowskiej – okres trwania Umowy liczony jest od początku miesiąca kalendarzowego w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, a za miesiąc, w trakcie którego dokonano zakupu Karnetu, Członek Klubu uiszcza ratę Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości.
 9. Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do 10go dnia każdego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza rata Opłaty Abonamentowej musi zostać zapłacona w dniu zawarcia Umowy członkowskiej.
 10. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy.
 11. W razie niedokonywania przez Członka Klubu terminowych wpłat poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej, Klub może przekazać należność do windykacji przedsiębiorcy specjalizującemu się w tym zakresie, jak również naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie.
 12. Gym City Fitness Center jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą Opłaty Abonamentowej.
 13. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:
 14. poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu,
 15. płatnością elektroniczną z poziomu Strefy Klienta.
 16. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłat za monity dotyczące płatności oraz opłat za wezwania do zapłaty.
 17. Gym City Fitness Center może skierować do Członka Klubu monit dotyczący płatności po przekroczeniu terminu którejkolwiek raty Opłaty Abonamentowej o 7 dni. Gym City Fitness Center może kierować do Członka Klubu monity dotyczące płatności oddzielnie dla każdej raty Opłaty Abonamentowej. Opłata wynosi 15,00 zł za każdorazowy monit.

  14.. Opłaty dodatkowe płatne są w terminie  7 dni od dnia otrzymania wezwania do ich zapłaty

 

4. ROZWIĄZANIE UMOWY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Umowa członkowska na okres sześciu- lub dwunastu miesięcy może zostać rozwiązana przez Członka Klubu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego. Wzór wypowiedzenia dostępny jest w Klubie.
 2. Członek Klubu, który zakupił Karnet na okres sześciu lub dwunastu miesięcy ma prawo do rozwiązania Umowy  ze skutkiem natychmiastowym z powodu:
 3. nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu – dla skutecznego rozwiązania Umowy wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu,
 4. zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub – po okazaniu umowy najmu nowego lokalu mieszkalnego,
 5. innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Managera Klubu,
 6. rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte w możliwie najszybszym terminie
 7. Poza przypadkami opisanymi w § 4 ust. 2, Członek Klubu, który zakupił Karnet sześcio – lub dwunastomiesięczny ma prawo rozwiązać Umowę członkowską z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego po upływie co najmniej 3 miesięcy trwania Umowy członkowskiej za jednoczesną zapłatą Opłaty Manipulacyjnej. Wysokość opłaty manipulacyjnej określana jest na podstawie różnicy pomiędzy ceną jednomiesięcznego członkostwa, a miesięczną ceną członkostwa zakupionego przez Członka Klubu. Kwota ta będzie pomnożona przez liczbę miesięcy jaką Członek wykorzystał od daty rozpoczęcia Członkostwa do dnia rozwiązania umowy + 10% pozostałej kwoty wynikającej z Umowy jaka zostałaby do zapłacenia gdyby nie rezygnował.. Zapłata Opłaty Manipulacyjnej nie zwalnia Członka Klubu od obowiązku zapłaty rat Opłaty Abonamentowej za wykorzystany okres trwania Umowy.
 8. W każdym przypadku oświadczenie o rozwiązaniu Umowy członkowskiej wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej (powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem Członka Klubu).Wzór wypowiedzenia dostępny jest w Klubie.

 

5. WEJŚCIA JEDNORAZOWE

 1. Każda osoba uprawniona, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, do uzyskania statusu Członka Klubu, może zakupić jednorazowe wejście do Klubu, uiszczając Opłatę Jednorazową.
 2. Zakup wejścia jednorazowego nie wymaga posiadania statusu Członka Klubu.
 3. Zakup wejścia jednorazowego uprawnia do korzystania z usług Klubu w zakresie wskazanym w aktualnym cenniku od momentu zakupu wejścia jednorazowego do momentu opuszczenia Klubu.
 4. Gym City Fitness Center nie przetwarza danych osobowych osób, które zakupiły jednorazowe wejście do Klubu.
 5. Osoba, która zakupiła wejście jednorazowe, korzystając z usług Klubu, ma takie same obowiązki jak Członek Klubu.

 

6. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI KLUBU

 1. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych oraz akceptując niniejszy Regulamin, wyraża na to zgodę.
 2. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynkach Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez Gym City Fitness Center. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych Gym City Fitness Center (w tym ustalenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników Gym City Fitness Center, utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie.
 3. Na zajęcia grupowe obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc poprzez platformę Strefa Klienta, o której mowa w § 9, telefonicznie lub osobiście w Recepcji Klubu.
 4. Prowadzący zajęcia Instruktor ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć w przypadku, gdy:
 5. Członek Klubu nie dokonał wcześniejszej rezerwacji,
 6. Członek Klubu nie wykonuje poleceń Instruktora.
 7. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających.
 8. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 9. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
 10. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.
 11. Jeśli Członek Klubu stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Klubu o uszkodzeniu.
 12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Członka Klubu z urządzeń i usług Klubu, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
 13. Członek Klubu ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Klubu o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Członków Klubu.
 14. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do w/w zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.
 15. Gym City Fitness Center nie odpowiada za szkody powstałe wskutek naruszenia Regulaminu przez Członka Klubu lub z innych przyczyn leżących po stronie Członka Klubu, wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Gym City Fitness Center nie ponosi odpowiedzialności (tj. osoby spoza personelu Gym City Fitness Center)

 

7. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

 1. Gym City Fitness Center nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć.
 2. Dostęp do szafki zabezpieczany jest kłódką , która jest własnością Klubu.
 3. Członek Klubu zobowiązany jest do zwrócenia kłódki wraz z kluczem w momencie opuszczania Klubu.
 4. Gym City Fitness Center nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku.
 5. Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę przed wyjściem z Klubu. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
 6. W przypadku zgubienia klucza do kłódki Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie recepcji Gym City Fitness Center. W razie utraty przez Członka Klubu klucza do kłódki ustaje odpowiedzialność Klubu za rzeczy pozostawione w szafce – od chwili utraty klucza do kłódki.

  

8. ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

 1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu.
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.
 3. Członkowie Klubu zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
 4. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, by zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości, a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
 5. Członkowie Klubu w trakcie wykonywania ćwiczeń sportowych są obowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego na zmianę, dostosowanego do rodzaju wykonywanych ćwiczeń.
 6. Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
 7. Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli i innego podobnego sprzętu.
 8. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
 9. Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 10. Zabrania się używania, bez zgody Managera Klubu, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 11. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Gym City Fitness Center do rozwiązania Umowy Członkowskiej w trybie natychmiastowym.

 

9. STREFA KLIENTA

 1. Każdy Członek Klubu ma indywidualny login do Strefy Klienta. Dostęp do Strefy Klienta zabezpieczony jest wprowadzanym w procesie rejestracji hasłem.
 2. Strefa Klienta umożliwia m.in. dokonywanie systemu rezerwacji miejsc na zajęcia / opłacania rat Abonamentu.

 

10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest BONA Plus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul.Powsińska34, 02-903 Warszawa.
 2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych.
 3. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez BONA Plus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta w wirtualnej platformie eFitness udostępnianej przez Klub  oraz do  zawarcia Umowy Członkowskiej.

 

11. REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub przesłać przesyłką pocztową poleconą z potwierdzeniem nadania i odbioru na adres korespondencyjny Kętrzyńska 18, 11-200 Bartoszyce
 2. Zarząd Klubu rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Członek Klubu zostanie poinformowany w formie pisemnej.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz w szczególnych przypadkach wycofania konkretnego typu zajęć i nie stanowi to zmiany Umowy Członkowskiej oraz Regulaminu, nie jest również podstawą do rozwiązania przez Członka Klubu Umowy członkowskiej.
 2. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
 3. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu jego Członkom.
 4. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Klubu lub w portalu społecznościowym). Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.
 5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 6. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu lub publikowane na stronie internetowej klubu lub w portalu społecznościowym.
 7. Gym City Fitness Center zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Gym City Fitness Center, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:
 8. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;
 9. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Członka Klubu – poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu (w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Członkowskiej i Regulaminie stosuje się przepisy Prawa Cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *